Ålgräs

De grunda bottenområdena i Kristianstad kommun har höga naturvärden. Undervattenslandskapet består av mjukbotten med fina sjögräsområden, omväxlande med hårdare botten med stenar och hällar bevuxna med rikligt med blåstång i hela området och även med sågtång i de södra delarna.

Området är med sin flora och fauna representativt för grunda områden i södra Östersjön men samtidigt unikt eftersom denna typ av ”undervattensskärgård” inte återfinns igen längs Skånes kust förrän vid Hallands väderö, och där råder andra salthaltsförhållanden med annan artsammansättning. Området är uppväxt- och lekområde för ett flertal fiskarter och har sannolikt även stor betydelse för det rika fågelliv som finns i området.

Under Havresan 2014 genomförde marinbiologen Lena Svensson och Biosfärsenheten tillsammans med Miljö- och hälsoskyddskontoret och Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad kommun undersökningar på dessa grunda bottenområden. Avsikten med studien var att få svar på frågan om sjögräs finns kvar i området med samma utbredning som 2004, då Länsstyrelsen i Skåne undersökte saken.

Fina sjögräsängar, till största delen beväxta med ålgräs (Zostera marina), hittades på alla undersökta lokaler utom två, vilket visar att sjögräs finns kvar i hela området. Arealen har dock troligen minskat eftersom djuputbredningen verkar ha minskat med upp 10% på fyra av de fem lokaler som jämfördes. En orsak till detta kan vara den utbredning av fintrådiga röd- och brunalger som täckte bottnen från ca 4 meters djup i stora delar av området. Blåstång observerades längs stranden på stenar och hällar i hela området medan sågtång endast hittades på lokaler i de södra delarna.

Nyckelarterna verkar ha minskat i utbredning jämfört med undersökningar från 1980 och 1990-talet och hotas av överväxt av fintrådiga alger. Dessa breder ut sig av två anledningar; övergödning och överfiske vars sluteffekter är liknande genom att ge hög biomassa av snabbväxande fintrådiga alger. Därför är det av största vikt att man fortsätter arbetet med att minska tillförseln av kväve och fosfor och genom att verka för att få tillbaka en stor population rovfisk både i det kustnära vattnen men även i utsjön.

(Texten ovan är i stora delar hämtad från rapporten Bland sjögräs och tång i Hanöbukten, som finns att hämta här)

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Ålgräs

En klunk vatten

Saltvatteninflödena minskar utbredningen av syrefria bottnar. Våra kollegor på södra sidan (havsforskarna i Warnemünde) har koll på saltvatteninflödena till Östersjön. Två gånger har sådan inflöden skett under 2014 – det var ett bra år, inflödena har varit sällsynta sedan 80-talets mitt!

Uppdatering: Det senaste inflödet, 13-26 december, uppskattas till att omfatta ca 198 kubikkilometer saltvatten, motsvarande 4 miljarder ton salt! Det är det tredje största inflödet sedan mätningarna började på 1880-talet, och det största på 60 år.

Stormen Egon har säkert också medfört ett inflöde; under nästan ett dygn 10-11 januari 2015 var strömmen vid Öresundsbron sydgående över 3 knop, så det börjar bra.

Putsa upp tyskan och läs mer på denna länk, eller denna. (Det finns en version på engelska också, förresten 🙂

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för En klunk vatten

Forskning

Lunds universitet har många forskare som arbetar med havet på olika sätt. Den senaste veckan har ett par av dem uppmärksammats – och vi vill inte vara sämre. Du kan hitta fler havsforskare på Lunds universitets webbsida Havsportalen.

Daniel Conley, professor på Geologiska institutionen, får utmärkelsen Årets geolog för sitt arbete med Östersjön. Genom gedigna studier av sjöar och kustnära ekosystem har han blivit övertygad om att dagens tillstånd för Östersjön beror på människans överutnyttjande av det.

Speciellt övergödningen är problematisk, och han menar att för att förbättra tillståndet i Östersjön måste vi snarast minska tillförseln av näringsämnen.. Daniel är också motståndare till snabba, så kallade ”quick fix”-lösningar, till exempel att pumpa ner syrerikt vatten till döda havsbottnar eller att tillsätta kemikalier i havet för att binda fosfor.

Hans Hanson, professor på Teknisk vattenresurslära på LTH, har i många år arbetat med kusterosion, och har tillsammans med Ystad kommun framgångsrikt genomfört en räddningsaktion som innebär att sand flyttas från ett område där sandmängden hela tiden ökar, och läggs nära stranden i Ystad, där sand försvinner. Eftersom man tillför ny sand, minskar den mängd som annars skulle tagits från stranden, och kustlinjens läge förändras inte.

Detta har gått så bra, så att Hans i somras fick en egen brygga på Saltsjöbaden uppkallad efter sig (f.d. Brygga 4 heter nu professor Hans Hansons brygga).

Både Hans och Daniel har naturligtvis kollegor i sina forskargrupper, och det finns mycket annan havsforskning i Lund, som du kanske är intresserad av. Läs mer på Havsportalen i så fall.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Forskning

Så bra det var!

Trots att det mot slutet duggade lite var Havets dag på Snickarhaken en alltigenom trevlig upplevelse. Kul på stranden, intressant i tälten, grillad korv och upplevelser för alla.

Vi återkommer med bilder och berättelser, så länge ett stort tack till alla som kom och till alla som medverkade.

Posted in Havets dag | Kommentarer inaktiverade för Så bra det var!

Hur hittar man till Havets dag?

Vi har fått frågor om bästa vägen till Snickarhaken om man kommer med bil. Det trevligaste är såklart att inte ta bilen, utan att cykla eller promenera 🙂 men annars går det att titta på denna karta, så ser du var det ligger.

Ett annat sätt är att följa denna (grova) vägbeskrivning: Kör från Åhus söderut på väg 118 (Yngsjövägen). Ta av till vänster mot Äspet (skyltat!). Följ Äspetvägen till en T-korsning, och ta till vänster på Åvägen, skyltat mot Fiskehamnen. Följ Åvägen och fortsätt rakt fram tills den går in i Kronoskogen; håll lite grand höger ut på Snickarehaksvägen, och fortsätt drygt 1,5 km så är du framme.

Havets dag finns vid stranden i ett stort vitt tält och runt omkring detta.

Var snäll och parkera på parkeringsplatserna, och gå de sista metrarna, det finns ingen parkering framme vid tältet!

Posted in Allmänt, Havets dag | Kommentarer inaktiverade för Hur hittar man till Havets dag?

Havets dag

Boka in Havets Dag redan nu! Snickarhaken i Åhus den 30 augusti kl 11-17.

Havsresan och Vattenriket Kristianstad presenterar bland annat:

  • Livet under ytan med Sam på stranden
  • Vattenexperiment med Vattenhallen på stranden
  • Prova på vattenkikarleden
  • Prova på akvarellmålning
  • Scouterna grillar korv
  • Strandvandring med Naturskyddsföreningen
  • Fågelskådning med fågelklubben
  • Tält med Kristianstads kommun, Havsresan, Sjöräddningen, Ålakademin, Åhus Strand, Kristianstads Sportdykarklubb, Länsstyrelsen, Högskolan Kristianstad, Havsnätverket Skåne m.fl.
Posted in Havets dag | Kommentarer inaktiverade för Havets dag

Sarkofagvraket

I gamla tider sade man vid Jeppa-Glansas åladrätt. Idag skulle vi nog säga strax söder om Revhaken, vid Äspet. Där ligger det så kallade Sarkofagskeppet.

Det är väl känt att det ligger där, och man har tidigare både fotograferat och bärgat råhuggna stenkistor från det. Bland annat bärgade en dansk stenfiskare flera stycken i slutet av 1950-talet. En av dem finns idag vid Sankt Annas kapellruin i Åhus (sevärdhet nummer 6 i denna broschyr).

Sarkofagerna är gjorda i gotländsk sandsten, men det är svårt att bestämma hur gamla de är. Det vrak som finns på platsen tros dock vara från 1700-talet.

Det finns naturligtvis en mängd skrönor och historier kring vraket och kistorna. En av de mest spridda är att skeppet tillhörde en prinsessa (rysk, engelsk, holländsk: välj själv version), som mördades när hon kom iland. Kistorna skulle ha innehållit hennes hemgift, som naturligtvis stals av vrakplundrarna.

Det må vara hur det vill med detta. Sarkofagerna finns, men vraket är oftast övertäckt av sand. När Havsresan var på platsen var vraket dock till stor del synligt. Nio stycken stensarkofager kunde räknas, in och stora delar av skrovet syntes tydligt.

Foto: Andreas Vos
Sarkofagskeppet. Lägg märke till spöknätet till höger i bild.

Sarkofagskeppetifrån1700talet4
Spanten var väl synliga.

Tråkigt nog låg ett spöknät intrasslat runt sarkofagerna och vrakets spant.

Sarkofagskeppetifrån1700talet3
Spöknät med nyfångad fisk.

2005 företog en av Havsresans dykare (Patrick Svensson) en inventering utan att påträffa några nät på det förlista 1700-talsskeppet.

Sarkofagskeppet2005vidinventering
Sarkofagskeppet år 2005 – inga spöknät.

Spöknät är ett otyg. En av Havsresans deltagare (Patrik) har tillsammans med Leo Odelberg gjort en film om detta, som är väl värd att se.

 

Posted in Allmänt, Fältveckan | Kommentarer inaktiverade för Sarkofagvraket

Dyklegend

Havsresan träffade under fältveckan en av nordöstra Skånes dykpionjärer, legenden Jan-Inge Bill.

Kjell_and_bill
Jan-Inge till höger.

Han var verksam från 1950-talet till 1980-talet och har gjort många dyk utanför kusten. Jan-Inge berättade att ekosystemet utanför kusten hade förändrats till det sämre ifrån 50-talet till idag.

Bill_and_buddy
En bild på Jan-Inge (till höger) från när det begav sig 

Han gav oss också två vrakpositioner utanför Landön. Efter ett par timmars snorklande fann medlemmar ur Åhus Maritima Sällskap ett av vraken utanför ön Rakö. Vraket låg på grunt vatten och var helt överväxt. Det mättes upp till att vara 16 meter långt och 5 meter brett. Endast delar av skrovbotten återstod med ett par uppstickande spant.

Enligt kustbor ifrån Tosteberga är det vraket efter fraktskeppet Två Bröder. Skeppets namnbräda har hängt på en av bodarna i Tosteberga hamn men är nu borta. De vänliga kustborna gav oss en bild på hur namnbrädan sett ut.

Foto: Hembygdsföreningen TostebergaNamnskylt från Två Bröder 

 

Posted in Allmänt, Fältveckan | Kommentarer inaktiverade för Dyklegend

Vad händer?

Minns ni bilderna på de döende fiskarna från förra veckan? Smålandsnytt rapporterar om att mängder av samma art spolats upp, döda, på stränderna på Öland. Finns det ett samband? Tyvärr går det inte riktigt att svara på såhär direkt, eftersom vi är så dåliga på att mäta och övervaka vad som händer i havet. Läs mer här.

PS
Du kan ju fråga någon riksdagspolitiker som ställer upp i riksdagsvalet, hur mycket deras parti vill satsa på havet under valperioden. Hälsa från tånglakarna vid Öland.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Vad händer?

Hälsa från sälen!

Några av Havsresans dykare besökte idag ett industriavlopp. Denna industri har gjort mycket för att reducera sina utsläpp av industrikemikalier till havet, man har effektiviserat och förbättrat sin tillverkningsprocess på flera sätt, minskat utsläppen av koldioxid, man arbetar med grannkommunerna för att ta tillvara spillvärmen för uppvärmning, och framställer Svanenmärkta produkter.

Nära utsläppet låg denna säl, som lever på fisken som växer upp här. Allt fiskarna får i sig, hamnar i sälen. (Och i oss, om vi äter fisk härifrån). I ett tidigare inlägg såg vi hur fisken i Hanöbukten kan må.

_ROB1082

Havs- och Vattenmyndigheten  har nyligen kommenterat några undersökningar av ett enzym i fisk som kallas EROD, som man menar är ett mått på hur hur hårt levern i fisken får arbeta med att bryta ner miljögifter. Proverna är tagna i området runt industrin, och utvärderingen säger att mätningarna visar ”inga effekter som skiljer sig särskilt från kontrollstationerna i Östersjön.”

Om nu EROD är den tydliga indikator vi önskar oss, och bortsett från att det skulle kunna vara så att även kontrollstationerna är påverkade, så vill man med detta visa på att just denna industri kanske inte är orsaken till de problem vi kan se i Hanöbukten.

Antagligen gör just det här företaget mer än vad som krävs av dem i de tillstånd de fått. Men företag måste alltid prioritera andra saker än havsmiljön, t.ex. att göra produkter som går att sälja, till ett pris som någon vill betala. Våra politiker sätter därför upp mål och skapar regler, som myndigheterna tolkar och tillämpar för att skapa ramar som företagen måste hålla sig inom.

Företagen följer (oftast) de uppställda villkoren, och ibland är de till och med bättre än vad som krävs. Till en viss gräns. Och vi får bra och billiga produkter. Tror vi.

Problemet är att vi inte betalar alla kostnader när vi köper deras varor. Vi betalar inget för ett förstört hav. Miljön i havet har fått sitta emellan i alla år, och det finns naturligtvis en gammal skuld att betala av på, även om man idag försöker göra bra saker. Vi vet också att alla företag inte är lika duktiga, och reglerna skiljer sig åt i olika länder.

Självklart gör en enda industri inte att Östersjön havererar. Men summan av alla små och stora utsläpp (tillåtna eller ej) från de över 80 miljoner människorna, de tiotusentals industrierna, jordbruken och de andra förorenarna runt Östersjön har under det senaste seklet skapat dagens totalhaveri.

När man ser bilderna på vad ett företag som tillverkar Svanenmärkta produkter har tillstånd att släppa ut i Östersjön, kan man ställa sig frågan om vi inte måste börja bli ännu mer strikta när tillstånd delas ut, och till och med börja ompröva gamla. Kom ihåg att just det här företaget idag beter sig mycket bättre vad de egentligen är tvungna till – ändå ser det ut såhär. Det finns andra som påverkar mycket, mycket mer. Vi måste också fundera på hur vi själva beter oss.

När banker beter sig illa och skapar situationer som nästan välter världsekonomin, då samlas politiker till krismöten, agerar snabbt och kraftfullt, sedan är det bara för oss alla att betala och se glada ut. Något år senare gör bankerna rekordvinster igen.

När vi påverkar själva vår livsmiljö, då händer det inte så mycket. Visst snackas det, men det blir inga konkreta åtgärder. Kan det vara så att det påhitt som ekonomi och pengar är anses vara viktigare än den riktiga världen, den vi lever i?

Det är dags att göra något; vi kan inte vänta längre. Det är val i höst. Ta kontakt med någon riksdagspolitiker och ställ frågan: –Hur mycket är du beredd att satsa på havsmiljön? Hälsa från sälen i Hanöbukten.

Posted in Allmänt, Fältveckan | Kommentarer inaktiverade för Hälsa från sälen!